Εξετάσεις Excel

Η Εξεταστέα Ύλη του Excel

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4204/2014, κεφάλαιο Ζ, άρθρο 33, το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, για το γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστικά Φύλλα, περιλαμβάνει: