2.2 Η Πρόσβαση στο Μέσο

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, αν πρόκειται να γίνει αποστολή δεδομένων μέσω του δικτύου;

 • Εισαγωγή των δεδομένων στο δίκτυο χωρίς να γίνει σύγκρουση με άλλα δεδομένα.
 • Να λάβει τα δεδομένα ο αποδέκτης με σχετική εγγύηση ότι αυτά δεν έχουν καταστραφεί σε σύγκρουση δεδομένων (data collision) κατά τη μετάδοση.

Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους προσπέλασης;

 • Μέθοδος προσπέλασης ονομάζεται το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα εισάγονται στο καλώδιο.
 • Οι μέθοδοι προσπέλασης κρατούν οργανωμένες τις διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων δικτύου, εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι μόνο ένας υπολογιστής τη φορά θα μπορεί να στείλει δεδομένα.
 • Όλοι οι υπολογιστές του δικτύου θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο προσπέλασης, ώστε να χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα δεδομένα, αλλιώς το δίκτυο θα αποτύχει.

Ποιοι είναι οι τρόποι αποφυγής ταυτόχρονης χρήσης του μέσου μεταφοράς;

 • Μέθοδοι ακρόασης φέροντος πολλαπλής πρόσβασης, με ανίχνευση και με αποφυγή σύγκρουσης.
 • Μέθοδος token passing (πέρασμα κουπονιού) για μεμονωμένη αποστολή δεδομένων.
 • Μέθοδος απαίτησης προτεραιότητας.

Το Πρότυπο Τοπικών Δικτύων IEEE 802.x

 • Υπήρχε έλλειψη τυποποίησης για την επικοινωνία σταθμών εργασίας από διαφορετικούς κατασκευαστές.
 • O οργανισμός IEEE, δημιούργησε την επιτροπή 802, με έργο τον καθορισμό των προτύπων για δίκτυα ΜΑΝ και LAN.
 • Με βάση το έργο της επιτροπής, το δεύτερο επίπεδο του μοντέλου OSI χωρίστηκε στα υποεπίπεδα LLC - υποεπίπεδο Ελέγχου Λογικής Σύνδεσης και MAC - Πρόσβασης στο Μέσο.