Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 • 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP (σελίδες 14-18)
 • 1.3 Ενθυλάκωση (σελίδες 18-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (TCP/IP)

 • 2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI) (σελίδες 23-24)
 • 2.2 Η πρόσβαση στο μέσο (σελίδες 25-26)
 • 2.2.1 Έλεγχος Λογικής Σύνδεσης (LLC - IEEE 802.2) (σελίδες 26-27)
 • 2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps) (σελίδες 31-33)
 • 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) (σελίδες 45-46, μέχρι την αρχή της παραγράφου Νοητά τοπικά Δίκτυα (Virtual LAN - VLAN)).
 • 2.5 Ασύρματα Δίκτυα (σελίδες 52-55)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ–ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • 3.1 Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol έκδοση 4 (IPv4) (σελίδες 68-69)
 • 3.1.1 Διευθύνσεις IPv4 (σελίδες 69-71)
 • 3.1.2 Κλάσεις (τάξεις) δικτύων – διευθύνσεων (σελίδες 72-74)
 • 3.1.3 Σπατάλη διευθύνσεων IP (σελίδες 74-75)
 • 3.1.4 Μάσκα δικτύου (σελίδες 75-76)
 • 3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις (σελίδες 76-77)
 • 3.1.6 Υποδικτύωση (σελίδες 77-81)
 • 3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους (σελίδα 82)
 • 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) – Δομή πακέτου (σελίδες 83-89)
 • 3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (σελίδες 89-93)
 • 3.3.2 Το πρωτόκολλο δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP (σελίδες 94-96)
 • 3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία (σελίδες 96-98)
 • 3.6 Δρομολόγηση (σελίδες 102-104)
 • 3.6.1 Άμεση/Έμμεση (σελίδες 104-105)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • 4.1 Πρωτόκολλα προσανατολισμένα στη σύνδεση –χωρίς σύνδεση (σελίδες 119-120)
 • 4.1.1 Πρωτόκολλο TCP - Δομή πακέτου (σελίδες 121-124)
 • 4.1.2 Πρωτόκολλο UDP - Δομή πακέτου (σελίδες 124-125)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 • 5. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ευρείας περιοχής (σελίδες 138-139)
 • 5.1 Εγκατεστημένο Τηλεφωνικό Δίκτυο (σελίδες 139-140)
 • 5.1.4 Τεχνολογίες Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (xDSL) (σελίδες 146-150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • 6.1 Σύστημα Ονοματολογίας DNS (σελίδες 172-173)
 • 6.1.1 Χώρος ονομάτων του DNS (σελίδες 173-175)
 • 6.1.2 Οργάνωση DNS (σελίδες 175-177)
 • 6.2 Υπηρεσίες Διαδικτύου (σελίδες 177-178)
 • 6.2.1 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου E-mail (POP3 - IMAP/SMTP) (σελίδες 179-181)
 • 6.2.2 Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων (FTP, TFTP) (σελίδες 182-183)
 • 6.2.3 Υπηρεσία παγκόσμιου ιστού WWW (σελίδες 184-186)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Να διδαχθούν περιληπτικά και οι παρακάτω ενότητες (εκτός εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων) για την πληρέστερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος:

 • 1.1 Ορισμός δικτύου
 • 1.2 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI (ISO), επίπεδα μοντέλου TCP/IP (DARPA)
 • 1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI)
 • 2.5.1 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου Ad-Hoc.
 • 2.5.2 Τοπολογία Ασύρματου δικτύου υποδομής (Infrastructure).
 • 3.6.2 Πίνακας δρομολόγησης.
 • 4.3 Συνδέσεις TCP - Έναρξη/τερματισμός σύνδεσης
 • 5.1.4.1 Συσκευές τερματισμού δικτύου DSL Modem/DSLAM.
 • 5.1.4.2 Τοπολογία - Εξοπλισμός.