Γωνίες

Δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν:

  • τις εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες, 
  • τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές.

Δυο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία:

  • είναι ίσες αν είναι και οι δυο οξείες ή αμβλείες, ενώ
  • είναι παραπληρωματικές αν η μία γωνία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία.

 Δυο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες, μία προς μία:

  • Είναι ίσες αν είναι και οι δυο οξείες ή αμβλείες.
  • Αν η μία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία είναι παραπληρωματικές.